Kategorier
Vitaminer

Vitaminmangler

Hypovitaminose – en overset tilstand?
Årsagen til at vi bliver unødigt syge efter naturligt forekommende virus-infektioner? Herunder mæslinger, viral lungebetændelse, influenza og Corona-virus? At vi nemmere får disse infektioner? Et PUBMED-baseret evidens-uddrag

Hvor mange danskere mangler antivirale vitaminer?
A, C og D-vitaminmangel svækker immunsystemet og kroppens evne til at afvikle infektkioner på normal vis.
Et nyere dansk studie finder det samme som en række udenlandske studier at 300-600.000 mangler C-vitamin, læs mere om A, C og D-vitaminmangel her

Hvad siger videnskaben?
Følgende studier, som er konsistent forskning gennem flere årtier på PUBMED (verdens største sundhedsdatabase), indikerer stærkt, at det er vitaminmangler der er farlige, ikke nødvendigvis de virusinfektioner vi uundgåeligt møder gennem livet…

PUBMED er den primære videnskilde, som sundhedsfagligt uddannede personer lærer at søge viden fra. Studier optaget her, kræver at fagfæller har gennemlæst studiet og sagt god for det (peer review).
Studier med https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ i adresselinien er Pubmedstudier. NLM står for National Library of Medicine, NIH står for National Institute of Health og GOV står for government (den amerikanske regering).

Her gennemgås – på dansk – de antivirale vitaminer A, C og D-vitaminer og deres betydning for kroppens evne til at, ikke kun modstå, men også afvikle infektioner, på ganske normal vis (feber, ubehag, nedsat appetit og efterfølgende immunitet).

Endvidere henledes opmærksomheden på at mineralerne selen og zink er essentielle for normale infektionsforløb.

A-vitamin-mangel

2018: A-vitaminmangel og lungerne
“På baggrund af vores og andres resultater, der er lbeskrevet i litteraturen, kunne adskillige patologiske træk ved kronisk lungesygdom desuden forhindres eller endda delvist vendes ved hjælp af vitamin A-kosttilskud”.
Kldetekst: “Additionally, based on our and others’ results provided in the literature, several pathological features of chronic lung disease could be prevented or even partially reversed by the use of vitamin A supplements “.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6164133/


1990: A-VITAMIN-MANGEL

“Hypovitaminosis A er et udbredt problem, især blandt børn i ”før-skole-alderen” i mange dele af verden. I henhold til Verdenssundhedsorganisationens (WHO´s) estimater bliver ca. 100.000 børn blinde hvert år, og mange dør på grund af vitamin A-mangel, mens millioner af andre lider af andre konsekvenser af vitamin A-mangel såsom væksthæmning og øget modtagelighed for infektion”.

Kilde-tekst:
(“Hypovitaminosis A is a widespread problem, especially among preschool children in many parts of the world. According to the World Health Organization (WHO) estimates, about 100,000 children become blind every year, and many are dying due to vitamin A deficiency while millions of others are suffering from other consequences of vitamin A deficiency such as growth retardation and increased susceptibility to infection”).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2134137


1995: A-VITAMIN-MANGEL

“Vores forskning har fokuseret på immundysfunktioner, der er en konsekvens af vitamin A-mangel, og som disponerer til yderligere infektion”.
Kildetekst:
(“Our research has focused on the immune dysfunctions that are a consequence of vitamin A deficiency and that predispose to further infection”).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7614995

1999: A-VITAMIN OG IMMUN FUNKTION
“A-vitaminmangel er en ernæringsmæssigt erhvervet immundefektforstyrrelse, der primært rammer spædbørn, børnehaver, gravide kvinder og ammende kvinder. Sunde voksne mænd og kvinder i militær alder udgør den laveste risikogruppe for udvikling af A-vitaminmangel. Under visse betingelser, såsom kronisk infektion eller langvarig diætberøvelse, kan risikoen for A-vitaminmangel og dertil knyttede immunafvigelser være betydelig”.
Kildetekst: “Vitamin A deficiency is a nutritionally acquired immunodeficiency disorder that primarily affects infants, preschool children, pregnant women, and lactating women. Healthy adult men and women of military age represent the lowest risk group for the development of vitamin A deficiency. However, under certain conditions such as chronic infection or prolonged dietary deprivation, the risk of vitamin A deficiency and associated immune abnormalities may be significant”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK230968/

1996: A-vitamin og retinoider (A-vitaminlignende forbindelser) i antivitale responser
“A-vitaminmangel medfører flere afvigelser i immunsystemetsom nedsætter responset ved infektioner”.
Kildetekst: “Vitamin A deficiency results in multiple derangements that impair the response to infection“.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8801180


2001: A-VITAMIN-MANGEL

“A-Vitaminmangel hæmmer den medfødte immunitet (innate immunitet, red.) ved at hindre normal regenerering af slimhindebarrierer beskadiget af infektion og ved at nedsætte funktionen af neutrofiler, makrofager og naturlige dræberceller. A-vitamin er også påkrævet for adaptiv immunitet (det tilpasningsdygtige immunforsvar, red.) og spiller en rolle i udviklingen af T-hjælperceller (Th) og B-celler”.
Kildetekst: (“Vitamin A deficiency impairs innate immunity by impeding normal regeneration of mucosal barriers damaged by infection, and by diminishing the function of neutrophils, macrophages, and natural killer cells. Vitamin A is also required for adaptive immunity and plays a role in the development of T both-helper (Th) cells and B-cells”).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/113754342012: A-VITAMIN-MANGEL – hos dyr (ikke virus-relateret, men til E. Coli-bakterier i kød fra kalve)

“Så vidt vi ved, er dette den første rapport om hypovitaminosis A koblet til sekundær infektion af E. coli i oksekød, hvilket fremmer vores viden om, hvordan A-vitamin påvirker infektion og immunitet hos dyr.

Kildetekst: “To our knowledge, this is the first report of hypovitaminosis A coupled to secondary infection of E. coli in beef cattle, advancing our knowledge of how vitamin A affects infection and immunity in animals”).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23151297

C-vitamin-mangel

2020: Intravenøst ​​C-vitamin til reduktion af cytokinestorm ved akut åndedrætssyndrom

“I løbet af det sidste århundrede har opfattelsen af, at C-vitamin kan bruges til behandling af kræft og virusinfektioner, vist lovende resultater og- kontroverser.
Der er tilfælde, hvor højdosis Vit-C har vist fordele. I nogle tilfælde har der ikke været nogen fordele. Ny viden om de farmakokinetiske egenskaber ved Vit-C og nylige prækliniske studier har imidlertid givet anledning til interesse for anvendelsen af ​​højdosis C-Vitamin til kræftbehandling.
Tilsvarende er tilfældet med anvendelse af antravenøst C-vitamin (IVC) som antiviralt middel, især for den nylige Covid19.
Det antages, at IVC er særlig effektiv til at hæmme produktionen af ​​cytokin-storm på grund af Corvid19.

Covid19 lungebetændelse er en ekstremt hurtigt udviklende sygdom med en høj dødelighed. Den vigtigste patogenese er den akutte lungeskade, der forårsager ARDS (Akut Respiratorisk Forstyrrelses syndrom) og død. Antioxidanter bør have en rolle i håndteringen af ​​disse forhold. Relevante kliniske studier og rapporter viser, at en rettidig administration af højdosis IVC forbedrer resultatet efter Covid19-infektion.

Yderligere undersøgelser, der beskriver brugen af ​​IVC til behandling af svær Covid19-inficeret lungebetændelse er bestemt berettigede.
Covid19 kan fortsætte med at opstå i fremtiden. Da udviklingen af ​​klinisk aktive vacciner eller antivirale lægemidler mod specifikke sygdomme kan tage lang tid at udvikle sig, kan brugen af ​​IVC som et universelt middel til ARDS have fordele ved Covid19.
Yderligere kliniske studier af IVC og oral C-vitaminterapi (såsom liposomalindkapslet VC), der er målrettet mod andre situationer gennem forskellige mekanismer, er nødvendige at lave så hurtigt som muligt.

Kildetekst:Over the past century, the opinion that Vit-C can be used to treat cancer and viral infection has shown promises and controversies. There are cases where high dose Vit-C has shown benefits. In some cases, there have been no benefits. However, new knowledge regarding the pharmacokinetic properties of Vit-C, and recent preclinical studies, have revived interest in the utilization of high-dose Vit-C for cancer treatment. Similar is the case of using IV Vit-C as antiviral, especially for the recent Covid19. It is believed that IV Vit-C has been particularly effective by inhibiting the production of cytokines storm due to Corvid19.

Covid19 pneumonia is an extremely rapidly developing disease with a high mortality rate. The main pathogenesis is the acute lung injury that causes ARDS and death. Antioxidants should have a role in the management of these conditions. Appropriate clinical studies and reports demonstrate that a timely administration of high dose IV Vit-C improves the outcome of Covid19 infection.

Additional studies detailing the use of IV Vit-C for the treatment of severe Covid19 infected pneumonia are definitively warranted. Covid19 may continue to happen in the future. Since the development of clinically active vaccines or antiviral drugs targeting specific diseases may take a long time to develop, the use of IV Vit-C as a universal agent for ARDS may have benefits behind Covid19. Additional clinical studies of the IV Vit-C and oral VC (such as liposomal-encapsulated VC) targeting other situations through different mechanisms are required to develop as soon as possible”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7172861/

2020: Potentielle interventioner ved ny CORONA-virus i Kina: Et systematisk litteraturstudie
“Tre kontrollerede forsøg på menesker viste, at der var signifikant lavere forekomst af lungebetændelse i C-vitamin-supplerede grupper, hvilket antydede, at C-vitamin muligvis forhindrede modtageligheden for infektioner i nedre luftvej under visse betingelser. COVID-19 var rapporteret at forårsage lavere luftvejsinfektioner, så C-vitamin kan være et af de effektive valg til behandling af COVID-19“.

Kildetekst: “Three human controlled trials had reported that there was significantly lower incidence of pneumonia in vitamin C‐supplemented groups, suggesting that vitamin C might prevent the susceptibility to lower respiratory tract infections under certain conditions. The COVID‐19 had been reported to cause lower respiratory tract infection, so vitamin C could be one of the effective choices for the treatment of COVID‐19”.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.257072011: Prævalens (forekomst) og risikofaktorer for vitamin C-vitaminmangel i Nord- og Sydindien: En to-centers befolkningsbaseret undersøgelse hos mennesker over 60 år og ældre
“Undersøgelser fra Storbritannien og Nordamerika har rapporteret C-vitaminmangel hos ca. 1 ud af 5 mænd og 1 ud af 9 kvinder i grupper med lav indkomst … Afslutningsvis fandt vi C-vitaminmangel i en betydelig del af den ældre befolkning i to omgivelser i Nord- og Sydindien …. Den voksende andel af ældre mennesker i Indien fremhæver også vigtigheden af ​​bedre information om ernæringsstatus i denne aldersgruppe”.

Kildetekst: “Studies from the UK and North America have reported vitamin C deficiency in around 1 in 5 men and 1 in 9 women in low income groups…. 
In conclusion, we found vitamin C deficiency in a substantial proportion of the older population in two settings in north and south India…. The growing proportion of older people in India also highlights the importance of better information on the nutritional status of this age group”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3232233/


2006: C-VITAMIN-MANGEL

“Disse data antyder, at C-vitamin er påkrævet for et tilstrækkeligt immunrespons ved begrænsning af
lungepatologi (patologi=sygdom, red.) efter influenzavirusinfektion”.
Kildetekst: “These data suggest that vitamin C is required for an adequate immune response in limiting lung pathology after influenza virus infection”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16988135


2008: C -VITAMIN-MANGEL
Skøbug (ultimativ klinisk manifestation) på C-vitaminmangel forekommer stadig i de rige lande.
“Skørbug forekommer, selv om det ikke er almindeligt, stadig i udviklede lande trods den udbredte tilgængelighed af vitaminer og befæstede fødevarer. En forekomst af vitamin C-mangel på 10 til 14% hos voksne blev rapporteret i National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) i 1994 …
Denne præsentation illustrerer nødvendigheden af ​​at inkludere skørbug i den differentierede diagnose af ecchymoser og demonstrerer specifikke populationer i risiko: enlige voksne og ældre med mangelfuld kost”.

Kildetekst:
“Scurvy, while uncommon, still occurs in developed countries despite the widespread availability of vitamins and fortified foods. A vitamin C deficiency prevalence of 10 to 14% in adults was reported in the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) in 1994… This presentation illustrates the necessity of including scurvy in the differential diagnosis of ecchymoses and demonstrates specific populations at risk: single adults and the elderly with deficient diets“.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2517958/


2018: C-vitamin tilskud for at forebygge og kurere lungebetændelse
“C-vitamin kan have potentialet til at forebygge og behandle infektioner, men virkningen af ​​tilskud kan variere afhængigt af basisstatus på C-vitaminmangel og andre effektmodifikatorer, såsom andre mikronæringsstofmangler”.

Kildetekst:
“Vitamin C may have the potential to prevent and treat infections, but the impact of supplementation may differ according to baseline vitamin C deficiency status and other effect modifiers, such as other micronutrient deficiencies”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6513662/


2003: C-VITAMIN OG SARS CORONA-VIRUS

Placebo-kontrollerede forsøg har vist ganske konsekvent, at varigheden og sværhedsgraden af ​​almindelige forkølelsesepisoder reduceres i C-vitamingrupperne, hvilket indikerer, at virale luftvejsinfektioner hos mennesker påvirkes af C-vitaminniveauer. Der er også tegn på, at C-vitamin kan påvirke lungebetændelse. Især rapporterede tre kontrollerede forsøg med humane forsøgspersoner en signifikant lavere forekomst af lungebetændelse i C-vitamin-supplerede grupper, hvilket antydede, at C-vitamin kan påvirke følsomheden for infektioner i de nedre luftveje under visse betingelser. Muligheden for, at C-vitamin påvirker svære virale luftvejsinfektioner synes at berettige yderligere undersøgelser, især i lyset af den seneste SARS-epidemi.

Kildetekst:
“Placebo-controlled trials have shown quite consistently that the duration and severity of common cold episodes are reduced in the vitamin C groups,3 indicating that viral respiratory infections in humans are affected by vitamin C levels. There is also evidence indicating that vitamin C may affect pneumonia.3 In particular, three controlled trials with human subjects reported a significantly lower incidence of pneumonia in vitamin C-supplemented groups,6 suggesting that vitamin C may affect susceptibility to lower respiratory tract infections under certain conditions. The possibility that vitamin C affects severe viral respiratory tract infections would seem to warrant further study, especially in light of the recent SARS epidemic”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14613951
https://academic.oup.com/jac/article/52/6/1049/731701


2013: C-VITAMIN-MANGEL

“C-vitamin beskytter immunforsvaret, reducerer sværhedsgraden af allergiske reaktioner og hjælper med at bekæmpe infektioner”.
Kildetekst: (“Vitamin C protects the immune system, reduces the severity of allergic reactions and helps to fight off infections”).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3783921/


2013: C-VITAMIN-MANGEL (Dansk studie)

“Store tværsnitspopulations-undersøgelser bekræfter, at C-vitaminmangel er almindelig hos mennesker, og påvirker 5% –10% af voksne i den industrialiserede verden. Derudover er der observeret gentagne signifikante sammenhænge mellem dårlig C-vitamin status og øget sygelighed og dødelighed”.
Kildetekst: (“Large cross-sectional population studies confirm that vitamin C deficiency is common in humans, affecting 5%–10% of adults in the industrialized world. Moreover, significant associations between poor vitamin C status and increased morbidity and mortality have consistently been observed”.)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3775232/
Et USA-studie viser samme resultat: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15117714?dopt=Abstract


2017: C-VITAMIN-MANGEL

“Kritisk syge patienter har lave vitamin C-koncentrationer, på trods af at de modtager standard ICU-ernæring (standard intensivafdelings-ernæring, red.)”.
Kildetekst: “Critically ill patients have low vitamin C concentrations despite receiving standard ICU nutrition (standard Intensive Care Unit nutrition”)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5725835/


2017: C-VITAMIN-MANGEL

”Tre kontrollerede forsøg fandt, at C-vitamin forhindrede lungebetændelse. To kontrollerede forsøg fandt en behandlingsfordel ved C-vitamin for lungebetændelsespatienter. Et kontrolleret forsøg rapporterede behandlingsfordele for stivkrampepatienter. Virkningerne af C-vitamin mod infektioner bør undersøges nærmere”.
Kildetekst: (“Three controlled trials found that vitamin C prevented pneumonia. Two controlled trials found a treatment benefit of vitamin C for pneumonia patients. One controlled trial reported treatment benefits for tetanus patients. The effects of vitamin C against infections should be investigated further”).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5409678/


2019: C-VITAMIN-MANGEL

“C-vitamin har en central indflydelse på både medfødte og adaptive immunresponser”.
Kildetekst: (“Vitamin C has a pivotal impact on both innate and adaptive immune responses”).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6798581/


Er anbefalede daglig tilførsel fra offentlige myndigheder så tilstrækkelige?


Det mente Nobelprisvinder i kemi og C-vitaminforsker, Linus Pauling, ikke. Allerede i 1974 anbefalede han et dagligt C-indtag på 250-4.000 mg/dag, i stedet for de dengang anbefalede 45 mg. I dag anbefales 90 mg/dag.
Flere danske læger, bl.a. Claus Hancke, Carsten Vagn Hansen, Knut Flytlie og hans søn Søren Flytlie, Bruce Philip Kyle samt tyske dr. Matthias Rath, hvis far arbejdede sammen med Linus Pauling, anbefaler langt større doser.


Læge Claus Hancke nedenfor om C- og D-vitamins betydning ift. infektioner og kræft. Han siger, at hvert 4. kræfttilfælde i Danmark om året, svarende til 10.000, kunne undgås hvis der ikke var mangelstilstande.
Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=VICqBMF06OA

New Zealand 2010: Svineinfluenza- og leukæmiramt patient i koma kureret med intravenøst+oralt C-vitamin:
Kilder: https://theivcenter.net/wp-content/uploads/2018/05/Vitamin-C-and-benefits.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iokdHshAbSo

D-vitamin-mangel

2020: Bevis for, at vitamin D-tilskud kan reducere risikoen for influenza og COVID-19 infektioner og dødsfald
“For at reducere risikoen for infektion anbefales det, at personer med risiko for influenza og/eller COVID-19 overvejer at tage 10.000 IE / dag vitamin D3 i et par uger for hurtigt at hæve 25 (OH) D-koncentrationer, efterfulgt af 5000 IE/dag. Målet bør være at hæve 25 (OH) D-koncentrationer over 40-60 ng / ml (100-150 nmol / L). Til behandling af mennesker, der bliver inficeret med COVID-19, kan højere D3-vitamindoser være nyttige”.

Kildetekst: “To reduce the risk of infection, it is recommended that people at risk of influenza and/or COVID-19 consider taking 10,000 IU/d of vitamin D3 for a few weeks to rapidly raise 25(OH)D concentrations, followed by 5000 IU/d. The goal should be to raise 25(OH)D concentrations above 40-60 ng/mL (100-150 nmol/L). For treatment of people who become infected with COVID-19, higher vitamin D3 doses might be useful.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32252338/?fbclid=IwAR1iTiiwHI5rb93QVjZmXetx0fD8MY-coOGHF_YuNIXd65DbE_sHJ1dv7i8


2018: D-vitaminmangel udpræget blandt mennesker født udenfor Europa, viser svensk studie
“Lavere niveauer af D-vitamin og forekomsten af ​​D-vitaminmangel var mere almindelige hos patienter født uden for Europa sammenlignet med patienter født i Europa”.

Kildetekst: “Lower levels of vitamin D and the prevalence of vitamin D deficiency were more common in patients born outside Europe compared to patients born in Europe”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6245030/


2008: D-VITAMIN-MANGEL

“De sundhedsmæssige konsekvenser af hypovitaminosis D i ækvatorialpopulationer med lav indkomst, der er i risiko for både infektiøse og kroniske sygdomme, bør undersøges”.
Kildetekst: (“The health consequences of hypovitaminosis D in low-income equatorial populations, at risk for both infectious and chronic diseases, should be studied”.)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19022975


2012: D-VITAMIN-MANGEL

“Korrekt funktion af kroppens immunsystem kræver tilstedeværelse af tilstrækkelige niveauer af D-vitamin til barriereintegritet (hud/slimhinder, overfladisk fascie, red.), produktion af antimikrobielle stoffer, kemotaksi af andre immunceller og regulering af betændelse i det medfødte og adaptive immunsystem [3]. Disse fund kan være særligt vigtige til forebyggelse af influenza og dets relaterede komplikationer”.
Kildetekst: (“The proper functioning of the body’s defense system requires the presence of adequate levels of vitamin D for barrier integrity, the production of antimicrobials, chemotaxis of other immune cells, and regulation of inflammation in the innate and adaptive immune system [3]. These findings may be particularly
important for the prevention of influenza and its related complications”).

https://academic.oup.com/jid/article/206/9/1481/827095


2012: D-VITAMIN-MANGEL

“D-vitaminmangel er blevet knyttet til en øget risiko for luftvejsinfektioner. D-vitaminmangel er almindelig ved bronkiektase (medfødte eller erhvervede udposninger og arvævsdannelse i luftvejene, sundhed.dk, red.) og korrelerer med markører for sygdomsgrad. Mekanismen for dette tidsmæssige sammenfald er uklar”.
Kildetekst: (“Vitamin-D deficiency has been linked to an increased risk of respiratory infections. Vitamin-D deficiency is common in bronchiectasis and correlates with markers of disease severity. The mechanism of this association is unclear”).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23076388/ https://thorax.bmj.com/content/68/1/392013: D-VITAMIN-MANGEL

“Alvorlig hypovitaminosis D korrelerer med øgede inflammatoriske markører hos HIV-inficerede patienter”.
Kildetekst: (“Severe hypovitaminosis D correlates with increased inflammatory markers in HIV infected patients”).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3545895/2014: D-VITAMIN-MANGEL

”Denne metaanalyse antyder, at D-vitaminmangel øger modtageligheden for alvorlige infektioner og dødeligheden hos kritisk syge”.
Kildetekst: (“This meta-analysis suggests that vitamin D deficiency increases susceptibility for severe infections and mortality of the critically ill”.)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4277653/2015: D-VITAMIN-MANGEL

“Opretholdelse af tilstrækkelig D-vitaminstatus kan være en effektiv og billig profylaktisk (forebyggende, red.) metode mod nogle RTI’er (Respiratory tract infections = luftvejslidelser, red.)”.
Kildetekst: (“Maintenance of adequate vitamin D status may be an effective and inexpensive prophylactic method against some RTIs (Respiratory tract infections, edit.)”).
https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-015-1196-12015: D-VITAMIN-MANGEL

“Samlet blev der observeret lave D-vitaminniveauer blandt HCV-inficerede patienter (patienter med Hepatitis C, red.)”.
Kildetekst: (“In conclusion, low vitamin D levels were observed among HCV infected patients”).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26019031


2015: D-VITAMIN-MANGEL

“Der er konstateret en forbindelse mellem lave niveauer af D-vitamin i serum og luftvejsinfektioner. Konklusion: Hypovitaminosis D er almindelig hos PCD-patienter (patienter med primær ciliær dyskinesi =
medfødt defekt af fimrehår i nogle af kroppens slimhinder). Dette medfører ophobning af slim i luftvejene og dermed tendens til infektioner, red.) og er forbundet med dårligere QoL (Quality of life = livskvalitet, red.). Vi anbefaler, at vurdering og behandling af hypovitaminosis D indgår i den rutinemæssige håndtering af PCD”.
Kildetekst: (A relationship between low levels of serum vitamin D and respiratory infections has been establishhed. Conclusions: Hypovitaminosis D is common in PCD patients and is associated with poorer QoL. We recommend
the assessment and treatment of hypovitaminosis D to be included in the routine management of PCD).

https://link.springer.com/article/10.1186/s13052-015-0119-52017: D-VITAMIN-MANGEL

”D-vitaminmangel er stadig et stort folkesundhedsmæssigt problem på verdensplan. Det samlede bevismateriale bekræfter, at D-vitamin spiller en vigtig rolle i moduleringen af immunresponset mod infektioner”.
Kildetekst: (“2017 d Vitamin D deficiency remains a major public health concern worldwide. The overall body of evidence confirms that vitamin D plays an important role in modulating the immune response to infections”).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/284574942018: D-VITAMIN-MANGEL

”Epidemiologiske undersøgelser viser, at D-vitaminmangel øger den individuelle modtagelighed for patogene infektioner (sygdomsfremmende infektioner, red.)”.
Kildetekst: (“Epidemiological studies show that vitamin D deficiency increases the individual susceptibility to pathogen infections”).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5877753/2018: D-VITAMIN-MANGEL

”Sammenfattet tyder denne litteraturgennemgang på, at D-vitaminmangel kan bidrage til patogenesen (sygdomsårsagen/sygdomsforværrelsen) af HIV-infektion. D-vitamintilskud synes også at reversere nogle ændringer af immunsystemet, hvilket understøtter brugen af D-vitamintilskud som profylakse (forebyggelse), især hos personer med mere alvorlig Vitamin D-mangel”.
Kildetekst: (”In summary, this review suggests that VitD deficiency may contribute to the pathogenesis of HIV infection. Also, VitD supplementation seems to reverse some alterations of the immune system, supporting the use of VitD supplementation as prophylaxis, especially in individuals with more severe VitD deficiency”).
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2018.00458/full


2015: Dansk DR-dokumentar om D-vitamin-mangel

”I Danmark anslås D-vitaminmangel at koste 15-16% (26-27 mia. kr) om ÅRET af ALLE de udgifter vi bruger på vort sundhedssystem”.
Kilde: Overlæge Jens-Erik Beck Jensen, Hvidovre Hospital, i ”Sundhedsmagasinet”, på DR-TV 2015:
https://www.youtube.com/watch?v=ZMmce4TF7ZE (fra 24. minut og frem)2018: Aldersbetinget generel mangel på mikronæringsstoffer (vitaminer, mineraler m.m.)

”Flere mikronæringsmangelstilstande er almindelige overalt i verden, men sandsynligheden er stigende med alderen. Skræddersyede tilskud baseret på de specifikke behov i hver aldersgruppe kan hjælpe med at give et tilstrækkeligt grundlag for optimal immunfunktion. De tilgængelige kliniske data antyder, at tilskud af mikronæringsstoffer kan reducere risikoen og sværhedsgraden af infektion og understøtte hurtigere bedring”.
Kildetekst: “Multiple micronutrient deficiencies are common throughout the world, with the likelihood increasing with age. Tailored supplementation based on the specific needs of each age group may help to provide an adequate basis for optimal immune function. The available clinical data suggest that micronutrient
supplementation can reduce the risk and severity of infection and support a faster recovery”.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6212925/2011: Mikronæringsstoffer i grænsefladen mellem betændelse og infektion – ascorbinsyre og calciferol. Del 2: calciferol og betydningen af ​​næringstilskud.
“Som forklaret i den første del af artiklen, påvirker vitaminer og sporstoffer forskellige metaboliske funktioner, der er direkte relateret til immunfunktionen.  Talrige observationsundersøgelser understøtter hypotesen om, at et vitamin D-underskud øger risikoen for autoimmune sygdomme som f.eks type 1 diabetes mellitus, multippel sklerose, psoriasis og leddegigt”.
Kildetekst: “As explained in the first part of the article, vitamins and trace elements influence various metabolic functions that are directly related to immune function.
Numerous observational studies support the hypothesis that a vitamin D deficit increases the risk of autoimmune diseases such as type 1 diabetes mellitus, multiple sclerosis, psoriasis and rheumatoid arthritis”.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21184648

 De viste studier i dette korte evidens-udpluk er kun en brøkdel af den videnskabelige evidens der findes på området. For Cog D-vitamins generelle og specifikke effekter, findes over estimeret 10-20.000 artikler publiceret siden 1937.

Skriv et svar